لکنو: این اوتار پرادش Madhyamik Shiksha هیئت مدیره اعلام نتایج کلاس 10 و 12 امتحانات در روز شنبه.

Riya جین از Baghpat و Abhimanyu ورما و Yogesh Pratap Singh از بربنکی صعود سه لکه در دبیرستان معاینه و Anurag ملک از Baghpat, Pranjal سینگ از اللهآباد (هند) و Utkarsh Shukla از اوریا بالا سه گلزنان در امتحان متوسط معاون وزیر دینش شارما گفت.

بیش از 56.10 لاخ دانش آموزان برای ثبت نام دبیرستان (10) و متوسط (12) معاینات انجام شده توسط هیئت مدیره و بیش از 52.57 لاخ ايستگاهي به حال به نظر می رسد در آنها است.

اعلام نتایج شارما گفت: با وجود این احتمال مطرح شده توسط COVID-19 وضعیت تا هیئت مدیره شد, اعلام نتایج در زمان برای کمک به این دانش آموزان آینده خود برنامه.

درصد عبور این زمان در دبیرستان آزمون است 83.31 درصد و در بخش میانی آن است 74.63 درصد شارما گفت.

او گفت: درصد عبور در میان دانش آموزان دختر بود بهتر از پسران است.

برنامه اعلام شد 10 ماه پیش و امتحانات انجام شد از 18 فوریه تا مارس 6, شارما, گفت:, و اضافه کرد که بررسی پاسخ کتاب تکمیل شد در 23 روز.

منبع: PTI

عضویت ما در The Siasat Daily - Google News